Menu

בוגרים המעוניינים להירשם לבגרות חורף מתבקשים לשלוח מייל לאורית משי

לכתובת [email protected]ובו הפרטים הבאים:

#שם מלא

#תעודת זהות

#כתובת

#מספר טלפון

#תאריך לידה

#המקצוע וסמל השאלון שבו רוצים להיבחן.

יש לוודא קבלת מייל חוזר מאורית לאישור ההרשמה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת